Avinash Subramanyam的简介

Avinash Subramanyam

Avinash Subramanyam

男 (1959-) 陈式第12代传人
籍贯:印度班加罗尔
师承:陈照森 
传人:无 
传人名录  更多资料

Avinash Subramanyam的资料